نظر سنجی

سن

جنسیت

تحصیلات

1- اين مسابقه تا چه حد توانسته است به غني سازي اوقات فراغت شما كمك نمايد.
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

2- ميزان علاقه شما به شركت در اين گونه مسابقات در مقايسه با شركت در سایر مسابقات اطلاعات عمومی تا چه حد است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

3- میزان علاقه شما به بخش دیداری مسابقه تا چه حد است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

4- به نظر شما تغییرات در بخش دیداری تاثیری بر جلب رضایت بیننده خواهد داشت؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

5- میزان علاقه شما به بخش تخصصی مسابقه تا چه حد است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

6- به نظر شما تغییرات در بخش سوالات تخصصی تاثیری بر جلب رضایت بیننده خواهد داشت؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

7- میزان علاقه شما به بخش عملی مسابقه تا چه حد است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

8- نوع بازیهای عملی به چه میزان موجب افزایش جلب رضایت بینندگان خواهد شد؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

9- میزان علاقه شما به بخش شنیداری مسابقه تا چه حد است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

10- نوع بازیهای شنیداری به چه میزان موجب افزایش جلب رضایت بینندگان خواهد شد؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

11- میزان علاقه شما به بخش سرعت عمل مسابقه تا چه حد است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

12- نوع بازیهای سرعت عمل به چه میزان موجب افزایش جلب رضایت بینندگان خواهد شد؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

برگزاري اين گونه مسابقات در افزایش اطلاعات علمی و عملی شما به چه ميزان موثر است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

13- ميزان استقبال مردم جهت تماشای این برنامه را چگونه ارزيابي مي نماييد.
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

14- پخش این نوع برنامه ها تا چه حد مي تواند در توسعه فرايند افزایش تمرکز و افزایش سطح علمی شما موثر باشد؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

15- زمان بندي پخش برنامه به چه میزان رضایت بخش بوده است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

16- كيفيت سوالات به چه میزان رضایت بخش بوده است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

17- نحوه اطلاع رساني درباره‌ی اين مسابقه تا چه حد مناسب بوده است؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

18- نظر خود را در رابطه با اولویت بندی اجرای مراحل مسابقه را با قید شماره مطرح کنید.

دیداری:

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

شنیداری:

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

عملی:

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

تخصصی:

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

سرعت عمل:

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد

لطفا علت اولویت بندی مراحل را توضیح دهید.

نظرات و پیشنهادات شما در بهتر برگزار شدن این مسابقات چیست؟

گروه توسعه فناوری وب ایران