آزمون ورودی مسابقه

نتیجه آزمون نهایی حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۰/۱۸ از طریق سایت اعلام خواهد شد .